اپلیکیشن هایی که بیش از 1,000,000,000 بار دانلود شده اند:

ANDROID
ANDROID
ANDROID
ANDROID

دانلود Instagram 45.0.0.17.93

4.515260219574
62990049
0
ANDROID

دانلود Hangouts 25.0.195355647

4.0073504447937
3334436
0
ANDROID
ANDROID
ANDROID
ANDROID

دانلود Google News 5.0.0

3.9553759098053
850349
0
ANDROID

دانلود Google+ 10.6.0.196275959

4.1919283866882
4632262
0
ANDROID

دانلود Google 8.3.14.21.x86

4.3833479881287
7630464
0
ANDROID
ANDROID
ANDROID
ANDROID
ANDROID

دانلود YouTube 13.18.55

4.2888417243958
24333534
0
ANDROID

دانلود Facebook 172.0.0.66.93

4.0640740394592
76424767
0
ANDROID

دانلود WhatsApp Messenger 2.18.142

4.3927745819092
66530823
0